Nakładem Ossolineum ukazało się nowe wydanie bardzo pożytecznej antologii tekstów ks. Józefa Tischnera „O człowieku”. Zostało ono znacznie poszerzone – przybyła cała nowa część zatytułowana „Myśl społeczno-religijna”. Redaktorką nowego wydania – obok Aleksandra Bobko, który przygotował wydanie pierwsze – jest Magdalena Kozak.

Wybór pism Tischnera „O człowieku” w ramach Biblioteki Narodowej ukazał się po raz pierwszy w 2003 r. (jako tom 306 serii I). Obejmował cztery działy: „Inspiracje i polemiki”, „Człowiek wobec wartości”, „Człowiek w dramacie” oraz „Spór o istnienie człowieka” – dając w miarę pełny obraz tego, co o człowieku miał do powiedzenia Tischner-filozof. Nowe wydanie wzbogaca jeszcze ten obraz: część zatytułowana „Myśl społeczno-religijna” zawiera m.in. jego teksty z filozofii pracy (w tym fragmenty „Etyki solidarności”) oraz wybór publicystyki filozoficznej poświęconej istocie religii i miejscu religii w społeczeństwach demokratycznych.
Publikacja jest niezwykle pożyteczna dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z dziełem Tischnera. Redaktorzy wybrali te artykuły i fragmenty książek, które wydały im się najistotniejsze w dorobku krakowskiego filozofa, a ściślej – które najlepiej oddają rozwój jego myśli. Tischner jawi się w tym wyborze jako filozof nieustannie poszukujący, rewidujący swoje stanowisko, a jednocześnie konsekwentnie podążający za pewnymi intuicjami i za zasadniczym, wyznaczonym już na wstępie celem. Zrozumieć człowieka – oto naczelne zadanie tej filozofii. Zrozumieć nie tylko, kim człowiek jest, ale też jak sam siebie rozumie, jaki horyzont wartości pomaga mu w tym rozumieniu, wreszcie – jakie pojęcia najlepiej ujmują jego kondycję.
Książki można poszukiwać w różnych księgarniach internetowych oraz w księgarniach naukowych w większych miastach.