Takiej książki o ks. Tischnerze jeszcze nie było. Poznański medioznawca Bartłomiej Secler opublikował „studium politologiczno-medioznawcze” zatytułowane „Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000”. Jest to praca naukowa, ale napisana przystępnie; to pierwsza próba syntetycznego opracowania tematu: Tischner i media.

Ks. Tischner był w latach 90. ubiegłego wieku jedną z postaci, które bardzo często pojawiały się w mediach: w radiu, w telewizji i w prasie. Zabierając głos w debacie publicznej, wyrażał „swoje stanowisko, często krytyczne, w sprawach ważnych dla państwa, Kościoła czy polskiego społeczeństwa. Tę jego medialną obecność uczynił przedmiotem swojego studium Bartłomiej Secler”, pisze wydawca jego książki. „To nowatorskie ujęcie, choć skupia się głównie na wątkach polityczno-medialnych, stanowi doskonale pendant do biografii ks. Tischnera – myśliciela i filozofa. Takiego myśliciela i filozofa, który znakomicie i barwnie poruszał się w świecie mediów, nie gubiąc przy tym nic ze swego przesłania”.

Autor jednak skupił się nie tylko na okresie „tischnerowskiego boomu” medialnego, ale przeanalizował krok po kroku jego medialną aktywność również latach wcześniejszych, począwszy od pierwszych publikacji. Swoje rozważania umieścił ponadto na szerszym tle, przedstawiając (w rozdziale pierwszym) stosunek Kościoła katolickiego do mediów i zjawisko pojawiania się w środkach społecznego przekazu osób duchownych. Swoje studium Bartłomiej Secler oparł na gruntownych badaniach źródłowych, prowadzonych m.in. w archiwum Instytutu Myśli Józefa Tischnera.
Książkę można zamówić tutaj.