W niedzielę 8 stycznia po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka. Ustanowiła ją Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę wybitnego duchownego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ks. Indrzejczyk był przez wiele lat wiceprzewodniczącym Rady. Nagroda przyznawana będzie „chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej”. Pierwszym
laureatem został ks. Stanisław Bartmiński, emerytowany proboszcz parafii Krasiczyn koło Przemyśla.

Ks. Stanisław Bartmiński urodził się 30 października 1936 roku w Kruhelu Małym koło Przemyśla w wielodzietnej rodzinie (miał sześcioro rodzeństwa, najstarszy brat zmarł w niemowlęctwie). Jego ojciec, Mieczysław Bartmiński, był kolejarzem i przewodniczącym Komitetu Kościelnego w Kruhelu. Matka, Franciszka z Zająców, pochodziła z rodziny, z której wywodziło się już kilku duchownych.
Stanisław uczęszczał do szkoły w Bączalu Dolnym koło Jasła, gdzie rodzina znalazła schronienie w czasie wojny u ks. Floriana Zająca, a następnie w Przemyślu. Maturę zdał w małym seminarium w Przemyślu w roku 1953 i rozpoczął naukę w przemyskim seminarium duchownym. Na księdza wyświęcony został 1 listopada 1959 roku. Przez pierwsze lata pracował jako wikariusz w kilku placówkach na terenie diecezji, był też duszpasterzem osób głuchoniemych i duszpasterzem ministrantów. W sierpniu 1970 roku został proboszczem w Krasiczynie i pełnił tę funkcję przez następne 36 lat. Jako proboszcz organizował m.in. rekolekcje oazowe i kolonie dla dzieci z różnych stron Polski, budował i remontował znajdujące się na terenie parafii świątynie i cmentarze, współorganizował sympozja naukowe (m.in. poświęcone pamięci kard. Adama St. Sapiehy), redagował pismo „Wieści Krasiczyńskie”, napisał też szereg książek, m.in. kilka przewodników po Krasiczynie i okolicach. Angażował się w działalność na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, opiekował się też świadectwami obecności żydowskiej na ziemi przemyskiej. Za swoją działalność otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. nominację do ustanowionej w 2000 r. Nagrody Pojednania. Szeroką popularność zdobył jako konsultant serialu telewizyjnego „Plebania”.

Informacji Bogdana Białka z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów o patronie nagrody i jej pierwszym laureacie można wysłuchać tutaj.
Natomiast tego, co o idei nagrody mówi jej pomysłodawczyni, Ewa Trafna, można wysłuchać tutaj.