„Książka Krzysztofa Mecha jest świadectwem w pełni dojrzałej i bardzo wybitnej filozofii religii, której dotkliwie brakuje w Polsce, a nie ma jej też wcale dużo w filozofii innych kręgów językowych”, pisze na okładce najnowszej publikacji Instytutu Myśli Józefa Tischnera Karol Tarnowski. To zbiór esejów filozoficznych krakowskiego filozofa i religioznawcy zatytułowany „Człowiek – natura – transcendencja”.

„Krzysztof Mech na serio i z wielką odpowiedzialnością bierze na warsztat najbardziej zasadnicze wątki filozofii religii, tak jak rysują się one zarówno w świetle obecnej duchowej sytuacji, jak w świetle najlepszej kontynentalnej literatury przedmiotu. Mamy więc pogłębioną analizę problematyki relacji między >>naturą<< a >>nadnaturą<< z całą dwuznacznością tego rozróżnienia; mamy znakomite analizy doświadczenia religijnego w jego relacji do języka; mamy analizę kluczowego pojęcia transcendencji; analizę wiary, rozważania na temat Boga (i naturalnie tzw. śmierci Boga); mamy wreszcie problematykę możliwości rozumienia innego – tak ostro i stanowczo zakwestionowanego przez Lévinasa. Książka jest (…) oryginalna i twórcza: jest to książka prawdziwego filozofa, dla którego głęboka erudycja nie stanowi żadnego zahamowania dla własnej myśli, z konieczności interpretującej”, podkreśla Karol Tarnowski.
Na okładce znalazła się też opinia innego filozofa, Tadeusza Gadacza, który zwraca uwagę, że Mech nie pisze „tekstów o charakterze przyczynkarskim”, lecz podejmuje problemy o fundamentalnym znaczeniu.
„Uczynić religię rzeczą myślenia”, pisze z kolei we wstępie sam autor, „to w świetle przyjętej tutaj metody pytać o istotę odnoszącą się do siebie i do świata za pośrednictwem religijnego sensu. Zarazem badania nad religią skupione wokół problematyki religijnego sensu muszą z oczywistych względów uwzględniać fakt, że sens nie jest wyłącznie >>sprawą<< religii. (…) Wielość możliwych odniesień człowieka do tego, co dane w doświadczeniu, zawiera w sobie nieusuwalne napięcie między religijnym a niereligijnym sensem. To napięcie (…) stanowi przewodni motyw przeprowadzonych w tej pracy badań”.
Książka składa się z czterech części: „Natura i nadprzyrodzoność”, „Wiara – doświadczenie – mowa”, „Filozofia w poszukiwaniu Boga” oraz „W stronę Innego”. Filozofowie, którzy pojawiają się najczęściej na jej kartach to Martin Heidegger, Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur i Józef Tischner. Myśli tego ostatniego poświęcony jest obszerny szkic zatytułowany „Dobro i zło jako metafory?”
Książkę można zamówić tutaj.
Polecamy też dostępny na stronie Instytutu Myśli Józefa Tischnera artykuł Krzysztofa Mecha „Mistrz i Małgorzata, czyli co począć z tą nadprzyrodzonością”. Można go znaleźć tutaj.