Do bibliografii przedmiotowej poświeconej autorowi „Etyki solidarności” dołącza kolejne ważne opracowanie, tym razem poświęcone myśleniu politycznemu ks. Józefa Tischnera. Autorem książki, zatytułowanej „Dylematy liberalizmu”, jest młody filozof polityki Waldemar Rogowski, a punktem wyjścia rozważań pytanie, czy Tischner był czy nie był politycznym liberałem.

Pomysł napisania książki, jak pisze we wstępie autor, „zrodził się z zainteresowania wzajemnymi relacjami pomiędzy apologetami idei liberalizmu, wywodzącymi się szczególnie ze środowisk katolickich, a oficjalnym stanowiskiem Kościoła katolickiego wyrażanym w dokumentach [dotyczących] katolickiej nauki społecznej”. Zdaniem autora, choć Tischner nie był teoretykiem myśli politycznej, a w swojej publicystyce na tematy polityczne korzystał raczej z obserwacji innych myślicieli, „wspierając się również zdroworozsądkowym zmysłem obserwacji”, to jednak stworzył interesujący projekt „społeczeństwa demokratycznego w oparciu o ideę liberalizmu chrześcijańskiego”. Aby jednak zrozumieć założenia tego projektu, trzeba cofnąć się do tego, co Tischner pisał przed rokiem 1989, w szczególności do jego polemik z marksizmem i do „Etyki solidarności”.
Książka Waldemara Rogowskiego podzielona jest na pięć rozdziałów. W pierwszym autor przedstawia Tischnera-krytyka „marksizmu jako ideologii totalitarnej”. Drugi rozdział poświęcony jest związkom politycznego myślenia Tischnera z uprawianą przezeń filozofią wartości, a w szczególności z podejmowaną przezeń refleksją na temat wolności („Tischnerowski model aksjologiczny jako wyraz troski o rozwój liberalnej demokracji w Polsce”). W rozdziale trzecim omówiona została Tischnerowska wizja demokratycznego społeczeństwa (jest tu m.in. podrozdział poświęcony idei społeczeństwa otwartego), a w rozdziale czwartym – Tischnerowska wizja państwa (m.in. z podrozdziałem „Dialog jako podstawa budowania nowoczesnego państwa”). Wreszcie ostatni rozdział poświęcony jest wpływowi, jaki na myślenie polityczne Tischnera wywarł fenomen „Solidarności”.
Nie zdradzając, jakie są ostateczne rozstrzygnięcia autora w kwestii stosunku Tischnera do liberalizmu, trzeba podkreślić, że jest to pierwsze tego typu opracowanie, dostarczające interesującego materiału do przemyśleń i zapewne także – polemiki. Do tej pory najwięcej o wspomnianych zagadnieniach pisali Jarosław Gowin (w książce „Religia i ludzkie biedy”) oraz Zbigniew Stawrowski (w licznych artykułach, z których część znalazła się w książce „Solidarność znaczy więź”). Waldemar Rogowski jest adiunktem na Wydziale Humanistycznym i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu. Wśród obszarów, które go interesują, wymienia relacje „między chrześcijaństwem a polityką, szczególnie w warunkach transformacji ustrojowej”.
Książka ukazała się w toruńskim Domu Wydawniczym Duet. Można ją zamówić tutaj.