W grudniu 2012 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Jerzego Turowicza, twórcy i przez 50 lat redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Jego postać i dorobek przypominać będzie teraz Nagroda Jerzego Turowicza, ustanowiona właśnie przez Fundację noszącą jego imię.

„Jerzy Turowicz poprzez swoje pismo i poprzez osobiste przyjaźnie łączył rozmaite, często odległe od siebie środowiska, budując między nimi trwałe mosty”, piszą inicjatorzy utworzenia Nagrody. „Jego wszechstronne zainteresowania obejmowały praktycznie wszystkie dziedziny kultury. Stąd szeroko zakreślony program Nagrody. Nagroda będzie przyznawana za wybitne i oryginalne dzieło literackie, naukowe, plastyczne, muzyczne, teatralne lub filmowe, znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie. Te wartości to personalistyczne podejście do człowieka, oparte na głęboko przeżytym chrześcijaństwie, a równocześnie otwarcie na inne nurty myślenia. Tolerancja i dialog jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa i kultury. Sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, zwłaszcza antysemityzmu. Rewidowanie utrwalonych stereotypów. Docenianie jakości dzieła artystycznego czy naukowego. Prymat swobody poszukiwań nad ideologią.
Wyróżniane będą dzieła żyjących twórców polskich, opublikowane bądź zaprezentowane w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania”.
Nagrodę przyznawać będzie kapituła w składzie: Teresa Bogucka, Tomasz Cyz, Tomasz Fiałkowski (przewodniczący), Józefa Hennelowa, Dominika Kozłowska, Marcin Król, Jarosław Makowski, Wawrzyniec Smoczyński i Adam Szostkiewicz.
Nagrodą będzie statuetka oraz kwota pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez zarząd Fundacji Jerzego Turowicza. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Z udziału w konkursie wyłącza się dzieła, których twórcami bądź współtwórcami są członkowie Kapituły i jej sekretarz oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza.
Konkurs składa się z dwóch etapów: w etapie pierwszym Kapituła dokonuje wyboru siedmiu nominacji, w etapie drugim spośród nominacji wyłania laureata. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Fundacja Jerzego Turowicza, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 1 m. 7 b. W roku 2013 zgłoszenia będą przyjmowane do końca sierpnia, w latach następnych – do końca lutego. Wręczenie Nagrody odbędzie się w tym roku na początku grudnia, w 101. rocznicę urodzin jej Patrona.