Roman Ingarden, Władysław Stróżewski, Karol Tarnowski, Józef Tischner i Karol Wojtyła – oto niektórzy filozofowie, których teksty można znaleźć w antologii „Fenomenologia polska a chrześcijaństwo” opublikowanej ostatnio przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W poniedziałek 26 stycznia w Instytucie Myśli Józefa Tischnera odbędzie się promocja książki

W spotkaniu, która rozpocznie się o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu (ul. Sławkowska 14, I piętro), wezmą udział redaktorzy książki – Jakub Gomułka, Karol Tarnowski i Adam Workowski – a rozmowę poprowadzi Krzysztof Kaczmarczyk.
Tom „Fenomenologia polska a chrześcijaństwo” podzielono na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej „Fenomenologia ogólna”, znalazły się rozprawy Romana Ingardena („Człowiek i czas”, „O jakościach metafizycznych”) i Karola Wojtyły („Podmiotowość i >>to, co nieredukowalne<<” w człowieku”, „Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka”). Na część drugą – „Fenomenologia religii” – złożyły się szkice Stanisława Grygiela („Człowiek i Bóg w metafizyce”), Józefa Tischnera („Prolegomena chrześcijańskiej filozofii śmierci”, „Myślenie religijne”), Władysława Stróżewskiego („O możliwości sacrum w sztuce”), Karola Tarnowskiego („Wiara fundamentalna”, „Paradoksalność idei Boga”), Tadeusza Gadacza („Rozumowe poznawanie Boga”), Jana Andrzeja Kłoczowskiego („Mistyka a etyka”) i Krzysztofa Mecha („Bóg bliski, Bóg obcy – między religią a filozofią”).
Oprócz tekstów źródłowych do tomu włączono również szkice proponujące interpretację dorobku poszczególnych myślicieli. W tej części znalazły się prace Karola Tarnowskiego („Zagadnienie Boga w >>Sporze o istnienie świata<< Romana Ingardena”, „To, co nieredukowalne w człowieku”, „Bóg u Levinasa i Tischnera”), Andrzeja Szostka („Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O koncepcji wolności Karola Wojtyły”), Tadeusza Gadacza („Dramat dobra w perspektywie ludzkiej skończoności w filozofii ks. Józefa Tischnera”), Krzysztofa Mecha („Karol Tarnowski: od fundamentu do fenomenu”), Jakuba Gomułki („Karol Tarnowski – od fenomenologii do metafizyki nadziei” oraz Joanny Barcik i Grzegorza Chrzanowskiego („Religia między niebem a ziemią. Jana Andrzeja Kłoczowskiego filozofowanie o religii”).
Antologię, która ma udokumentować i opisać obecność wątków chrześcijańskich w polskiej fenomenologii, można zamówić tutaj.